വയോജന സെന്‍സസ് നടത്തി ഡാറ്റാ ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് ജില്ലകളില്‍ ഒരു കാര്യാലയം മാത്രമാണുള്ളത്. പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിന്റെ കീഴ്ത്തട്ടില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനും