രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അയോഗ്യതയ്‌ക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യവ്യാപക നിശബ്ദ പ്രതിഷേധം

ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവരെ തുറന്നുകാട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനുള്ള