ഒരുനാടിന്‍റെയാകെ കുുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച് മലപ്പുറം പരിയാപുരത്ത് ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞ് ഉണ്ടായ ഡീസൽ ചോർച്ച

മലപ്പുറം: ഒരുനാടിന്‍റെയാകെ കുുടിവെള്ളം മുട്ടിച്ച് മലപ്പുറം പരിയാപുരത്ത് ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞ് ഉണ്ടായ ഡീസൽ ചോർച്ച. കിണറുകൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും