ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിജിറ്റൽ രൂപയായ ഇ -റുപ്പീ പുറത്തിറക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക്

പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ, ഇ-രൂപയ്ക്ക് പലിശ ലഭിക്കില്ല. അതേസമയം, ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ബാങ്ക് നിക്ഷേപം പോലെയുള്ള പണത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാവുന്നതാണ്.