സൈക്കിൾ തിരിച്ചു തരണേ ചേട്ടന്മാരെ; സൈക്കൾ കണ്ടെത്താൻ അപേക്ഷയുമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥി

ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു വാങ്ങിയ തന്റെ സൈക്കിൾ മോഷണം പോയ സങ്കടത്തിലാണ് തേവര SH സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പവേൽ സമിത്