അദാനിക്ക് നല്‍കിയ വായ്പകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെന്ത്; അന്വേഷണവുമായി ആര്‍ബിഐ

റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അദാനിക്ക് നല്‍കിയ വായ്പകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെന്താണെന്നും ആര്‍ബിഐ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു.