മണിപ്പൂരിലെ കലാപത്തിൽ ‘മണിപ്പൂർ ഫയൽസ്’ എന്ന പേരിൽ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കണം; കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ശിവസേന

മെയ് 4 ന് ചിത്രീകരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ബുധനാഴ്ച പുറത്തുവന്നു, മണിപ്പൂരിലെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമുദായത്തിലെ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ