തോട്ടിപ്പണി നിരോധനം: എല്ലാ സംസ്ഥാന – കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും സെക്രട്ടറിമാരുമായി യോഗം വിളിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീം കോടതി

വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സംരക്ഷണ ഗിയർ ഉപയോഗിച്ച് 'ഇൻസാനിറ്ററി ലാട്രിൻ' ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്

ക്രൈസ്തവർക്ക് എതിരായ അക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നു; സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ

ഹർജിക്കാർ സമർപ്പിച്ച കണക്കുകൾ തെറ്റെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.