ആനിമൽ’: സിനിമ സ്വതന്ത്രമായ കലാപരമായ ആവിഷ്‌കാരമാണ്, അത് അങ്ങനെയായിരിക്കണം; ട്രിപ്റ്റി ദിമ്രി പറയുന്നു

തന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളായ 'ഖല', 'ബുൾബുൾ', 'സോയ' എന്നിവ പോലെയല്ല താനെന്നും ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളോട്

‘ഇംഗ്ലിഷ് വിംഗ്ലിഷ്’ പത്താം വാര്‍ഷികത്തിൽ ശ്രീദേവിയുടെ സാരി ലേലം ചെയ്യുന്നു

സിനിമയുടെ പത്താം വാര്‍ഷിക ആഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അന്ധേരിയില്‍ പ്രത്യേക പ്രദര്‍ശനം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഗൗരി ഷിൻഡെ