സുഷമ സ്വരാജിൻ്റെ മകൾ ബൻസുരി സ്വരാജ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു

തൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിലുടനീളം, വിവിധ ജുഡീഷ്യൽ ഫോറങ്ങളിൽ ഉടനീളം വിവാദപരമായ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ക്ലയൻ്റുകളെ പ്രതിനിധീ