മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാതെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം യാഥാർത്ഥ്യമാകില്ല; വംശഹത്യാ ആഹ്വാനവുമായി വിവാദ ഹിന്ദുത്വ പുരോഹിതൻ ബജ്‌റങ് മുനി

മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നതുവരെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം സാധ്യമാകില്ല. ഹിന്ദുവിനെ ഉണർത്തിയാലും ആഹ്വാനം ചെയ്താലുമൊന്നും ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമുണ്ടാകില്ല