ആത്മരതിയുടെ അങ്ങേയറ്റം; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ പരിഹസിച്ച് കോൺഗ്രസ്

നിങ്ങളുടെ ജീവിത കാലത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ആത്മരതിയുടെ അങ്ങേയറ്റമാണ്