ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചെയ്ത ‘ജാക്ക് ആന്‍ഡ് ജില്‍’ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല: മഞ്ജു വാര്യർ

പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലും ആത്മാര്‍ഥതയിലുമാണ് ഏത് സിനിമയും ചെയ്യുന്നത്. ജാക്ക് ആന്‍ഡ് ജില്‍ എന്ന സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും