ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയെയും വെക്കാറില്ല.; പരാതി കൊടുത്താല്‍ പിന്നെ വര്‍ഷങ്ങളോളം ജയിലില്‍ കിടക്കണം: ജൂഡ് ആന്റണി

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ഒരു സ്ത്രീയോട് നിങ്ങള്‍ ആദ്യം ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ എന്തിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അവര്‍