രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ സ്റ്റോര്‍ ആരംഭിച്ച്‌ ആപ്പിള്‍

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ സ്റ്റോര്‍ ആരംഭിച്ച്‌ ആപ്പിള്‍. ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോറാണ് ദില്ലിയില്‍ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിള്‍ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടിം കുക്ക്