അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം; ഡൽഹിയിലെ നിർമ്മാണ സൈറ്റുകളിൽ ആന്റി സ്മോഗ് ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശം

5,000 മുതൽ 10,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെയുള്ള മൊത്തം നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് ഒരു ആന്റി-സ്മോഗ് തോക്കെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്.