കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സോയില്‍ ഹെല്‍ത്ത് കാര്‍ഡ് പരിചയപ്പെടുത്തി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍

മണ്ണ് പരിശോധിക്കേണ്ട രീതിയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പകര്‍ന്നു നല്‍കി. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി തൈകളും നട്ടു. കോളേജ്