മൂല്യ വർധന ഉൽപ്പനങ്ങൾ കർഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി അമൃത കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ

ഇതിനു പുറമെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ വാഴ പഴം കേക്ക്,ബദാം പാൽ എന്നിവ കർഷകർക്കും നാട്ടുകാർക്കും, കോളേജ് അധ്യാപകർക്കും