രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെ മുഗള്‍ ഗാര്‍ഡൻ ഇനിമുതൽ ‘അമൃത് ഉദ്യാന്‍’; പേര് മാറ്റി കേന്ദ്രസർക്കാർ

ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടേയും സ്ഥലങ്ങളുടേയും പേര് മാറ്റുന്നത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്. നേരത്തെ രാജ്പഥ് പേര് മാറ്റി കര്‍ത്തവ്യ