9 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട 2,000 നിയമങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി റദ്ദാക്കി: കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്

സദ്ഭരണത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം പൗരന്മാർക്ക് ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുക എന്നതാണ്, അദ്ദേഹം ചടങ്ങിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.