പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏക പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് : അജയ് മാക്കൻ

പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഏക പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജയ് മാക്കൻ.