എഐ ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിൽ; നിയമലംഘനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടും നോട്ടീസ് അയക്കുന്നില്ല

ക്യാമറ നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയാല്‍ വാഹനമുടമയ്ക്ക് ഫോണില്‍ ഉടന്‍ അറിയിപ്പു ലഭിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഫോണ്‍ നമ്പരും വാഹന നമ്പരുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാലേ