ഏഴാം ക്ലാസുമുതൽ പെണ്ണ് കാണാൻ ആളുകൾ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്; അനുമോൾ പറയുന്നു

ഇതുപോലെയുള്ള ആചാരങ്ങളെയെല്ലാം താൻ പണ്ട് മുതൽ എതിർക്കാറുണ്ടെന്നും എന്നാൽ നാട്ടുനടപ്പാണെന്നാണ് തിരിച്ച് മറുപടി കിട്ടുകയെന്നും അനുമോൾ പറഞ്ഞു.