പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ 138 രൂപ ചലഞ്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച് കെ സുധാകരൻ

കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ 137 രൂപ ചലഞ്ചിലെ കുറവുകൾ നികത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്രാവശ്യം ചലഞ്ച് നടത്തുകയെന്ന് സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.