‘യുവ നിധി’ പദ്ധതി; കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ യുവതീയുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം

പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴിലില്ലാത്ത ബിരുദധാരികളായ യുവതീയുവാക്കൾക്ക് 3000 രൂപയും ഡിപ്ലോമ ബിരുദധാരികൾക്ക് 1500 രൂപയും പ്രതിമാസം വേതനം നൽകും.