ഏറ്റവും മികച്ച ഹോക്കി ഞങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടിവരും; ഹോക്കി വിമൻസ് നേഷൻസ് കപ്പ് 2022നെ കുറിച്ച് നേഹ ഗോയൽ

ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീമിനെയും നിസ്സാരമായി കാണാനാകില്ല. ഓരോ ടീമും അവരുടേതായ രീതിയിൽ വളരെ അപകടകാരികളാണ്