ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്യത്ത് വിജയിച്ചത് 74 സ്ത്രീകൾ

40 ശതമാനം വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥികളുള്ള ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടിയും (രാം വിലാസ്) നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള മറ്റ്