മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം; കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പി വി അൻവർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ഇന്ത്യയിലും ഇതിനായുള്ള സമഗ്ര നയം തയ്യാറാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് നിര്ദേശിക്കണം. അക്രമകാരികൾ ആയ വന്യമൃഗങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പി