റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ച ഗുസ്തിക്കാർക്കെതിരെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ച ഗുസ്തിക്കാർക്കെതിരെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി