എയർപോർട്ടുകൾക്കും റെയിൽവേക്കും സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപയോഗിക്കാം: കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി കെ സിംഗ്

ഇന്ത്യൻ സ്വകാര്യ സെക്യൂരിറ്റി വ്യവസായത്തിന് ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ വിപണികൾ നിറവേറ്റാനുള്ള നല്ല അവസരമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.