ഡൽഹിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെതിരെ ചാരപ്രവർത്തനത്തിന് കേസെടുത്ത് സിബിഐ

പോർട്ടലിലെഒരു വിഭാഗം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി സ്റ്റോറികൾ വെളിപ്പെടുത്തി.