വിസ്‌ട്രോണിൽ നിന്ന് ഐഫോൺ പ്ലാന്റ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്

വിസ്‌ട്രോണുമായുള്ള ടാറ്റയുടെ കരാർ പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഐഫോൺ ഉൽ‌പാദനത്തിനായി ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ആപ്പിൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു