വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന് ദേശീയ ഉത്തേജക മരുന്ന് പരിശോധനാ സമിതിയുടെ നോട്ടീസ്

കഴിഞ്ഞ മാസം 27ന് നടന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാകാമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി അന്ന് സമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തിയെങ്കിലും