ആദ്യ പ്രണയം പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിൽ; കാമുകൻ മരിച്ചു പോയി, ഡിപ്രഷനിലായി: വിൻസി അലോഷ്യസ്

സ്ത്രീകളുടെ മാഗസിനായ വനിതയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് വിൻസി ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. പ്രണയത്തിന്റെ കണക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ