പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ടെലികോം സേവന ദാതാവായ വോഡഫോണ്‍- ഐഡിയയില്‍ ഇനി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിനും ഓഹരി പങ്കാളിത്തം

പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ടെലികോം സേവന ദാതാവായ വോഡഫോണ്‍- ഐഡിയയില്‍ ഇനി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിനും ഓഹരി പങ്കാളിത്തം. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം, 1.92 ബില്യണ്‍