കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയാൽ ഇനിയും കാറിന് പുറത്തിറങ്ങും: ഗവർണർ

സർവകലാശാലകളിൽ സ്ഥിരം വിസി നിയമനത്തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അത് തന്റെ ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും ​ഗവർണർ