വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് നേരെ ബീഹാറിലും കല്ലേറ്

കാട്ടിഹര്‍: വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് നേരെ ബീഹാറിലും കല്ലേറ്. ദല്‍കോല റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനും തെല്‍ത റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനും ഇടയില്‍ വച്ചാണ്