പാനൂർ സ്ഫോടന കേസ്; പ്രവർത്തകർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ഉറപ്പായും നടപടി : ഡി വൈ എഫ് ഐ

പ്രദേശികമായ വിഷയങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. സംയമനത്തോടെ എന്നും പ്രതികരിച്ച സംഘടന ആണ് ഡി വൈ എഫ്