ലോകത്തിലെ നാലിൽ ഒരാൾ 2035ഓടെ ഇന്ത്യൻ സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടും: ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മന്ത്രി

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം മൂലം 2035-ഓടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നാലിൽ ഒരാൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടുമെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം

നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 690 സർവ്വകലാശാലകളും 34,000 കോളേജുകളും; പാർലമെന്റിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷന്റെ (യുജിസി) ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ആയ NAAC ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും കോളേജുകളുടെയും അക്രഡിറ്റേഷൻ നടത്തുന്നത്.