രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ജയിൽ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു: യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ വക്താവ്

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രണ്ട് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് അറിയാം