ഉണ്ണി ചേട്ടനും ഉണ്ണി ചേട്ടന്‍റെ ഫാന്‍സിനും വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഞാന്‍ പരസ്യമായി മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്: ഷെയ്ൻ നിഗം

അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ഉണ്ണി ചേട്ടനും ഉണ്ണി ചേട്ടന്‍റെ ഫാന്‍സിനും വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് ഞാന്‍ പരസ്യമായി മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്