കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, അക്രമങ്ങൾ; റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ ടിവി ചാനലുകൾക്ക് ശക്‌തമായ ഉപദേശവുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ

ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത്, എല്ലാ സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും അവരുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.