മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വ്യക്തിത്വം ഇപ്പോഴും ബിജെപിയെയും ആർഎസ്‌എസിനെയും അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു: തുഷാർ ഗാന്ധി

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ "വ്യക്തിത്വവും പൈതൃകവും" ഇപ്പോഴും ബിജെപിയെയും ആർഎസ്‌എസിനെയും അലോസരപ്പെടുത്തുന്നു