ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനത്തിന്റെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ട്രാക്ക് റെക്കോർഡും കാഴ്ചപ്പാടും ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക പാർട്ടി ബിജെപി:പ്രധാനമന്ത്രി

ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനത്തിന്റെയും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെയും തെളിയിക്കപ്പെട്ട ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള