ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനും ജീവിക്കുന്നതിനുമായി സ്വന്തമായി നഗരം നിർമ്മിക്കാൻ എലോൺ മസ്‌ക്

അധികം വൈകാതെ എലോൺ മസ്‌ക് സ്‌നൈൽബ്രൂക്ക് എന്ന പട്ടണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.