കാറിന്റെ ഡോർ അടയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് തിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ; തപ്‌സി ചോദിക്കുന്നു

ഞാൻ ഒരു പൊതു വ്യക്തിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ശ്വസിക്കാനുള്ള ഇടം എനിക്ക് നൽകരുത് എന്നുണ്ടോ .