ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ ധരിച്ചത് 41,000 രൂപയുടെ ടീ ഷർട്ട്; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പരിഹസിച്ച് ബിജെപി

ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോയുടെ ആധികാരികതയും ഗാന്ധിയുടെ ടി-ഷർട്ടിന്റെ വിലയും ആരും ഇതുവരെ സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.