കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നോ നാളെയോ തീരുമാനം; 48-72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മന്ത്രിസഭ നിലവിൽവരും: സുർജേവാല

ഒരു ഊഹാപോഹങ്ങളും അവലംബിക്കരുത്, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്