പാക്കറ്റിൽ ഒരു ബിസ്കറ്റ് കുറഞ്ഞു; ഉപഭോക്താവിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ഉപഭോക്തൃ കോടതി

2021 ഡിസംബറിലായിരുന്നു പരാതിള്ള ആസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. മണാലിയിലുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്ന് പരാതിക്കാരൻ ‘സൺ ഫീസ്റ്റ് മാരി