ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹ്യനീതിക്ക് അടിത്തറ പാകിയത് ശ്രീരാമൻ: മുൻ യുപി മന്ത്രി

സാമൂഹ്യനീതിയുടെയും സമത്വത്തിന്റെയും ഭരണഘടനാ സംവിധാനമാണ് ബാബാസാഹിബ് ഡോ.ബി.ആർ.അംബേദ്കറുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമെന്നും ശാസ്ത്രി പറഞ്ഞു